Home | Contact
U bevindt zich hier: Openbaar bestuur Oostkustpolder > Privacywetgeving
  • GDPR aanslagbiljet 12-10-2007

    De 0ostkustpolder gebruikt uw persoonsgegevens om polderbelastingen te heffen, om de legger der erven op te maken, om werken uit te voeren binnen de omschrijving van de polder en in het kader van alle andere wettelijke bevoegdheden die terug te vinden zijn in de Wet van 3 juni 1957 betreffende de Polders. De Oostkustpolder verkrijgt uw persoonsgegevens van de FOD Financiën - Algemene Administratie Patrimoniumdocumentatie (het kadaster) en in voorkomend geval van het Rijksregister. De Oostkustpolder verwerkt van u (en alle personen die een belang hebben bij het betreffende perceel) de volgende persoonsgegevens: naam, contactgegevens, geboortedatum, rijksregisternummer en houderschap van een zakelijk recht. Bij het uitvoeren van de wettelijke bevoegdheid worden uw persoonsgegevens doorgegeven aan een externe partner voor het heffen van de belastingen en aan overheidsinstanties (bv. de Provincie). We geven uw persoonsgegevens niet door aan landen buiten de Europese Unie of internationale organisaties. We doen dat mogelijk wel als we gebruikmaken van een Cloud serviceprovider. In dat geval nemen we alle mogelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat uw gegevens worden beschermd zoals bepaald in de Europese, federale en Vlaamse regelgeving. Uw persoonsgegevens worden niet langer bijgehouden dan noodzakelijk is voor de uitoefening van onze wettelijke bevoegdheden. U heeft recht op inzage en rectificatie van de persoonsgegevens of beperking van de verwerking. Ook heeft u het recht op overdraagbaarheid van de persoonsgegevens en om tegen de verwerking bezwaar te maken. Deze rechten zijn niet absoluut, aangezien de verwerking noodzakelijk is in het licht van onze wettelijke bevoegdheden. U heeft het recht klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit via contact@apd-gba.be. Als u vragen hebt over de manier waarop uw persoonsgegevens worden verwerkt, kunt u contact opnemen met de Oostkustpolder via waterbeheer@oostkustpolder.be of met de functionaris voor gegevensbescherming via nikita.geerts@cranium.eu.

  • Nieuws Recente informatie over de polderwerking
  • Documenten Allerlei documenten en verslagen in Acrobat PDF formaat
  • Meetnet Operationeel meetnet: waterpeilen vind je terug op de website waterinfo.be
  • Contact Neem contact met ons op via deze pagina
  • Privacywetgeving De GDPR wetgeving of General Data Protection Regulation (Algemene Verordering Gegevensbescherming)